ข้อมูลหลักสูตรและการจัดการศึกษา

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม
ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม
ภาษาอังกฤษ Bachelor of Arts Program in Cultural Management
ชื่อปริญญา
ชื่อเต็มภาษาไทย ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการทางวัฒนธรรม)
ชื่อย่อภาษาไทย ศศ.บ. (การจัดการทางวัฒนธรรม)
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ  Bachelor of Arts (Cultural Management)
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ B.A. (Cultural Management)
หลักสูตร  ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 124 หน่วยกิต
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษารับรอง
2. พิจารณาเป็นพิเศษสำหรับศิลปินพื้นบ้าน ทายาทศิลปินพื้นบ้าน หรือมีความสามารถทางด้านศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์
3. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00
แนวทางการประกอบอาชีพ
1. ข้าราชการ / พนักงาน สังกัดกระทรวงวัฒนธรรมหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2. นักวิชาการวัฒนธรรม
3. นักผลิตสื่อ / นักเขียนสารคดีวัฒนธรรม ผู้ผลิตสารคดีวัฒนธรรมในรายการวิทยุ/โทรทัศน์
4. อาชีพอิสระที่อาศัยทุนทางวัฒนธรรมในท้องถิ่น อาทิ การผลิตของที่ระลึก โฮมสเตย์ เป็นต้น