ไหว้ครูโนรา

งานไหว้ครูโนรา ปีนี้ นศ.ปี 1 สาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม เป็นเจ้าภาพจัดโครงการ ในรายวิชา “ระบบความเชื่อกับสังคมไทย” โดย อ.สันติชัย แย้มใหม่ อาจารย์ประจำวิชา

Read more

โครงการ การจัดการแสดงทางวัฒนธรรม (การแสดงโนรา)

โครงการ การจัดการแสดงทางวัฒนธรรม (การแสดงโนรา) และการแสดงละครพูดเรื่อง ไกรทอง ตอนชาละวันจับนางตะเภาทอง จัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2560  ณ ตลาดภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  โดยสาขาการจัดการทางวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จุดประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนใด้ศึกษาเรียนรู้กระบวนการจัดการแสดงทางวัฒนธรรม และเพื่อสร้างความซาบซึ้งและภาคภูมิใจในการแสดงโนราแก่ผู้เรียน และเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และปฏิบัติการจัดการแสดงทางวัฒนธรรมอย่างเป็นรูปธรรม และรักษาวัฒนธรรมอันดีงามของภาคใต้ให้คงอยู่สืบต่อไป ในโครงการครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.พิชัย

Read more

โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ สาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมาสาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรมได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ ขึ้น ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เพื่อให้นักศึกษาได้รับการเตรียมความพร้อมด้านความรู้และทัศนคติในด้านต่างๆ เป็นประโยชน์สำหรับการเข้าเป็นนักศึกษาระดับอุดมศึกษา สร้างแรงจูงใจในการศึกษาสาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม

Read more

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการทางวัฒนธรรม

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ได้จัดทำหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2527 เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง และเพื่อเตรียมความพร้อมของสถานศึกษารองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน โดยกำหนดให้มีการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร และระดับคณะวิชาให้สอดคล้องกับแนวทางการประเมินคุณภาพ ระดับคณะของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา พ.ศ. 2527 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีได้เล็งเห็นความจำเป็นและความสำคัญของการจัดการประเมินคุณภาพการศึกษา เพื่อให้เกิดการประเมินผลการดำเนินงานของหลักสูตร อันจะนำไปสู่การพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ให้บรรลุเป้าหมายต่อไป จึงได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

Read more

ศึกษาดูงานศาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี

นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จำนวน ๑๕ คน ที่มาศึกษาดูงานศาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี

Read more