อาจารย์ประจำหลักสูตร

ดร. สรัญ  เพชรรักษ์
ดร. สรัญ เพชรรักษ์
นายสันติชัย  แย้มใหม่
นายสันติชัย แย้มใหม่
ดร.กัลญา  แก้วประดิษฐ์
ดร.กัลญา แก้วประดิษฐ์
นางสาวศิริอร  เพชรภิรมย์
นางสาวศิริอร เพชรภิรมย์
นางสาววนิษา  ติคำ
นางสาววนิษา ติคำ