โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 124 หน่วยกิต
โครงสร้างหลักสูตร
1.หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป จำนวนไม่น้อยกว่า     33 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 12 หน่วยกิต
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 6 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 6  หน่วยกิต
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 9 หน่วยกิต
2.หมวดวิชาเฉพาะ จำนวนไม่น้อยกว่า     85 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาเนื้อหา 78 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาบังคับ 48 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาเลือก 30 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือสหกิจศึกษา 7  หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี จำนวนไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต

หมวดรายวิชาต่างๆ                                                      

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

กลุ่มวิชาการศึกษาและการสื่อสาร กำหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า   12    หน่วยกิต

รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต
GED1001 สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า 3(3-0-6)
Information Study Skill
GED1002 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)
Thai for Communication
GED1003 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3(3-0-6)
English Basics
GED1004 ภาษาอังกฤษเพื่อการประยุกต์ใช้ 3(3-0-6)
English for Application

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต โดยให้เลือกเป็นรายวิชาพุทธทาสศึกษา หรือรายวิชาปรัชญากับชีวิต 1 รายวิชา และรายวิชาที่เหลืออีก 1 วิชา   6 หน่วยกิต

รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต
GED2001 พุทธทาสศึกษา 3(3-0-6)
Buddhadasa Studies
GED2002 ปรัชญากับชีวิต 3(3-0-6)
Philosophy and Life
GED2003 การพัฒนาตน 3(3-0-6)
Self Development
GED2004 สุนทรียศาสตร์ 3(3-0-6)
Aesthetics

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ กำหนดให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า   6   หน่วยกิต

รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต
GED3001 วิถีโลก 3(3-0-6)
Global Society and Living
GED3002 วิถีไทย 3(3-0-6)
Thai Living
GED3003 กฎหมายกับสังคม 3(3-0-6)
Law and Society

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กำหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า    9   หน่วยกิต

รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต
GED4001 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6)
Science for Quality of Life
GED4002 การคิดและการตัดสินใจ 3(3-0-6)
Thinking and Decision Making
GED4003 คอมพิวเตอร์กับชีวิต 3(2-2-5)
Computer and Life

2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน

กลุ่มวิชาบังคับ กำหนดให้เรียนรายวิชาต่อไปนี้ไม่น้อยกว่า    48   หน่วยกิต

รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต
CUL0101 พื้นฐานทางวัฒนธรรม 3(3-0-6)
Cultural Fundamental
CUL0102 พลวัตทางสังคมและวัฒนธรรม 3(3-0-6)
Social and Cultural Dynamic
CUL0103 มานุษยวิทยาวัฒนธรรม 3(3-0-6)
Cultural Anthropology
CUL0104 การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมท้องถิ่น 3(2-2-5)
Local Resource Cultural Management
CUL0105 เทคโนโลยีการจัดการทางวัฒนธรรม 1 3(2-2-5)
Cultural Management Technology 1
CUL0106 เทคโนโลยีการจัดการทางวัฒนธรรม 2 3(2-2-5)
Cultural Management Technology 2
CUL0107 กฎหมายและจริยธรรมกับการจัดการทางวัฒนธรรม 3(3-0-6)
Law and Moral in Cultural Management
CUL0108 การจัดการแสดงทางวัฒนธรรม 3(2-2-5)
Cultural Performing Management
CUL0109 วัฒนธรรมเปรียบเทียบ 3(3-0-6)
Cultural Comparison
CUL0110 ภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการทางวัฒนธรรม 3(3-0-6)
English for Cultural Management
CUL0111 การจัดการความรู้ทางวัฒนธรรม 3(2-2-5)
Cultural knowledge Management
CUL0112 ภูมิปัญญาพื้นบ้านกับการพัฒนา 3(2-2-5)
Local Wisdom and Development
CUL0113 การจัดการองค์กรและเครือข่ายทางวัฒนธรรม 3(2-2-5)
Organization and Cultural Network Management
CUL0114 การจัดการธุรกิจวัฒนธรรม 3(2-2-5)
Culture Business Management
CUL0115 การวิจัยเพื่อการจัดการทางวัฒนธรรม 3(2-2-5)
Research for Cultural Management
CUL0116 สัมมนาการจัดการทางวัฒนธรรม 3(2-2-5)
Seminar in Cultural Management

กลุ่มวิชาเลือก กำหนดให้เรียนรายวิชาดังต่อไปนี้ไม่น้อยกว่า   30   หน่วยกิต

รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต
CUL0201 ภูมิศาสตร์วัฒนธรรม 3(2-2-5)
Cultural Geography
CUL0202 การเขียนเพื่อการเผยแพร่งานทางวัฒนธรรม 3(2-2-5)
Writing for Cultural Publicity
CUL0203 วัฒนธรรมกับการท่องเที่ยว 3(2-2-5)
Culture and Tourism
CUL0204 ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น 3(2-2-5)
Local History
CUL0205 การจัดการพิพิธภัณฑ์ 3(2-2-5)
Museum Management
CUL0206 การจัดการความขัดแย้งทางวัฒนธรรม 3(3-0-6)
Cultural Conciliation Management
CUL0207 การประชาสัมพันธ์ทางวัฒนธรรม 3(3-0-6)
Cultural Public Relation
CUL0208 ระบบความเชื่อกับสังคมไทย 3(3-0-6)
Belief in Thai Culture
CUL0209 ศิลปะการถ่ายภาพทางวัฒนธรรม 3(2-2-5)
Photography for Culture
CUL0210 เอเชียศึกษาเพื่อการท่องเที่ยว 3(3-0-6)
Asia Studies for Tourism
CUL0211 ศิลปะการออกแบบการแต่งกายเพื่องานวัฒนธรรม 3(2-2-5)
Costume Design for Cultural Management
CUL0212 วิธีการศึกษาทางวัฒนธรรม 3(2-2-5)
Cultural Method
CUL0213 เทคโนโลยีทางภูมิศาสตร์กับการจัดเก็บข้อมูลทางวัฒนธรรม 3(2-2-5)
Technological Geography for Cultural Data Collecting
CUL0214 กลยุทธ์การตลาดเพื่อธุรกิจวัฒนธรรม 3(3-0-6)
Marketing Strategy for Cultural Business
CUL0215 การจัดการโครงการทางวัฒนธรรม 3(2-2-5)
Cultural Project Management
CUL0216 วัฒนธรรมอาเซียน 3(3-0-6)
ASEAN Culture
CUL0217 ภาษาจีนเบื้องต้นเพื่อการจัดการทางวัฒนธรรม 3(3-0-6)
Chinese Basics in Cultural Management

หมายเหตุ : วิชาเลือกอื่นๆ ตามความเห็นชอบของกรรมการหลักสูตร

กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือ สหกิจศึกษา กำหนดให้เรียน  7  หน่วยกิต ดังนี้

รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต
CUL0118 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการทางวัฒนธรรม 1 (30)
Pre-Field Experience in Cultural Management
CUL0119 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการทางวัฒนธรรม 6 (560)
Field Experience in Cultural Management
CUL0120 เตรียมสหกิจศึกษาการจัดการทางวัฒนธรรม 1 (30)
Pre-Cooperative Education in Cultural Management
CUL0121 สหกิจศึกษา 6 (560)
Cooperative Education in Cultural Management

3) หมวดวิชาเลือกเสรี    เลือกเรียนไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต

ให้นักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาใดก็ได้ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ยกเว้นรายวิชาในหมวดศึกษาทั่วไป และไม่ซ้ำกับรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนมาแล้ว จำนวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต