ข้อมูลหลักสูตรและการจัดการศึกษา

สาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม

ชื่อหลักสูตร                หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม

Bachelor of Arts Program in Cultural Management

ชื่อปริญญา                ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการทางวัฒนธรรม)

Bachelor of Arts (Cultural Management)

อักษรย่อปริญญา          ศศ.บ. (การจัดการทางวัฒนธรรม) B.A. (Cultural Management)

ปรัชญาของหลักสูตร

          มุ่งผลิตบัณฑิตให้เห็นคุณค่าของความหลากหลายทางวัฒนธรรม การอนุรักษ์ การสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้จัดการทุนทางวัฒนธรรม ให้เกิดคุณค่าทางสังคมและมูลค่าทางเศรษฐกิจ

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

  1. สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
  2. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00
  3. มีความประพฤติดี มีความสามารถพิเศษด้านศิลปะการแสดงและครอบครัวมีธุรกิจเกี่ยวข้องกับการผลิตสินค้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมจะรับพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

รูปแบบหลักสูตร

หลักสูตรปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 124 หน่วยกิต

แนวทางการศึกษาต่อ

บัณฑิตสามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาโท-เอก ทั้งในและต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทางวัฒนธรรม ได้แก่ สาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา สาขาการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม เป็นต้น

ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในสาขาวิชานี้ สามารถประกอบอาชีพ ดังนี้

  1. ข้าราชการ/พนักงานราชในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทางวัฒนธรรม
  2. นักวิชาการวัฒนธรรม/นักวิชาการอิสระ
  3. ภัณฑารักษ์
  4. ผู้ผลิตสื่อทางวัฒนธรรม
  5. ผู้ประกอบการทางวัฒนธรรม