ไหว้ครูโนรา

งานไหว้ครูโนรา ปีนี้ นศ.ปี 1 สาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม เป็นเจ้าภาพจัดโครงการ ในรายวิชา “ระบบความเชื่อกับสังคมไทย” โดย อ.สันติชัย แย้มใหม่ อาจารย์ประจำวิชา

Read more

โครงการ การจัดการแสดงทางวัฒนธรรม (การแสดงโนรา)

โครงการ การจัดการแสดงทางวัฒนธรรม (การแสดงโนรา) และการแสดงละครพูดเรื่อง ไกรทอง ตอนชาละวันจับนางตะเภาทอง จัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2560  ณ ตลาดภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  โดยสาขาการจัดการทางวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จุดประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนใด้ศึกษาเรียนรู้กระบวนการจัดการแสดงทางวัฒนธรรม และเพื่อสร้างความซาบซึ้งและภาคภูมิใจในการแสดงโนราแก่ผู้เรียน และเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และปฏิบัติการจัดการแสดงทางวัฒนธรรมอย่างเป็นรูปธรรม และรักษาวัฒนธรรมอันดีงามของภาคใต้ให้คงอยู่สืบต่อไป ในโครงการครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.พิชัย

Read more

ศึกษาดูงานศาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี

นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จำนวน ๑๕ คน ที่มาศึกษาดูงานศาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี

Read more