ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์

ปรัชญา

มุ่งผลิตบัณฑิตให้เห็นคุณค่าของความหลากหลายทางวัฒนธรรม การอนุรักษ์ การสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้จัดการทุนทางวัฒนธรรม ให้เกิดคุณค่าทางสังคมและมูลค่าทางเศรษฐกิจ

ความสำคัญ

หลักสูตรสาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม เป็นหลักสูตรที่มองเห็นคุณค่าของทุนทางวัฒนธรรมที่มีอยู่อย่างมั่งคั่งหลากหลายในท้องถิ่นมาแต่ดั้งเดิม ปรากฏอยู่ในภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรม ประเพณี และศิลปกรรมทุกแขนง ผู้ศึกษาด้านนี้สามารถนำความรู้ และนำทุนเหล่านี้สร้างให้เกิดประโยชน์ ทั้งในด้านคุณค่า สร้างให้เกิดความภาคภูมิใจให้กับตนเองและสังคมและในด้านมูลค่าที่จะเป็นประโยชน์ในทางเศรษฐกิจ นอกจากนี้การเปิดสาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรมยังตอบสนองพันธกิจของมหาวิทยาลัยในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมในฐานะมหาวิทยาลัยเพื่อการท้องถิ่น

วัตถุประสงค์

  • ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความเข้าใจวัฒนธรรม ความสามารถในการรวบรวม เรียบเรียง ค้นคว้า และเผยแพร่งานทางวัฒนธรรมอย่างเป็นระบบ
  • ผลิตบัณฑิตให้สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในการจัดการทางวัฒนธรรม ให้เกิดคุณค่าทางสังคม และเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ
  • ผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรม จริยธรรม ตระหนักถึงหน้าที่ ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม