ติดต่อ

สาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สำนักงาน : อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา  ชั้น 3
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
272  ม.9  ต.ขุนทะเล  อ.เมือง  จ.สุราษฎร์ธานี  84100
โทร. 077-913363  ต่อ 1120  โทรสาร. 077-913364