โครงการ การจัดการแสดงทางวัฒนธรรม (การแสดงโนรา)

โครงการ การจัดการแสดงทางวัฒนธรรม (การแสดงโนรา) และการแสดงละครพูดเรื่อง ไกรทอง ตอนชาละวันจับนางตะเภาทอง จัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2560  ณ ตลาดภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  โดยสาขาการจัดการทางวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จุดประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนใด้ศึกษาเรียนรู้กระบวนการจัดการแสดงทางวัฒนธรรม และเพื่อสร้างความซาบซึ้งและภาคภูมิใจในการแสดงโนราแก่ผู้เรียน และเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และปฏิบัติการจัดการแสดงทางวัฒนธรรมอย่างเป็นรูปธรรม และรักษาวัฒนธรรมอันดีงามของภาคใต้ให้คงอยู่สืบต่อไป

ในโครงการครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.พิชัย สุขวุ่น คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มาเป็นประธานในการเปิดงานอย่างเป็นทางการ พร้อมด้วย ผศ.สมทรง นุ่มนวล รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ให้เกียรติมาชมการแสดงในครั้งนี้ด้วย

สำหรับการแสดงมโนราห์ที่มีการนำมาโชว์ในครั้งนี้ มีอาจารย์สันติชัย แย้มใหม่ เป็นผู้ควบคุมดูแลการฝึกซ้อมด้านการแสดงมโนราห์ ทั้งนี้หากมีผู้สนใจการแสดงมโนราห์หรือการแสดงที่เกี่ยวข้องกับศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นภาคใต้ เพื่อนำไปเผยแพร่หรือโชว์ด้านวัฒนธรรมสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สาขาการจัดการทางวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี