โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ สาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมาสาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรมได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ ขึ้น ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เพื่อให้นักศึกษาได้รับการเตรียมความพร้อมด้านความรู้และทัศนคติในด้านต่างๆ เป็นประโยชน์สำหรับการเข้าเป็นนักศึกษาระดับอุดมศึกษา สร้างแรงจูงใจในการศึกษาสาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม