ศึกษาดูงานศาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี

นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จำนวน ๑๕ คน ที่มาศึกษาดูงานศาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี